Cenovnik gradskog i prigradskog prevoza

Cenovnik izrade personalizovanih eKG kartica

 

Vrsta kartice
Cena
Rok važenja kartice
Elektronska karta za jednu vožnju (Nersonalizovana plastična smart kartica) 75 dinara Jedna vožnja
Vremenska karta za više vožnji (Nersonalizovana plastična smart kartica) 95 dinara 120 minuta
Papirna karta kupljena kod vozača u vozilu 160 dinara Jedna vožnja
Personalizovana plastična eKG kartica 300 dinara Tri godine
Personalizovana plastična eKG kartica
za povlašćene kategorije sa godišnjom
kalendarskom elektronskom kartom i
za trudnice
300 dinara Tri godine
Nepersonalizovana plastična eKG kartica 250 dinara Tri godine
Nepersonalizovana papirna eKG kartica 40 dinara Do 90 dana
Za učenike koji pohađaju osnovne i
srednje škole sa prebivalištem na
teritoriji grada Kragujevca, imaju
prvo izdavanje personalizovane kartice
besplatno, a svako naredno (u slučaju gubitka
ili oštećenja kartice) prema cenama utvrđenim
ovim cenovnikom. Troškove prve izrade
personalizovanih kartica snosi nadležna
gradska Uprava grada Kragujevca
Prva izrada je besplatna,
svaka naredna je 300 dinara
(u slučaju gubitka ili oštećenja kartice)
Do 8 godina za
osnovce,
odnosno do
4 godine za
srednjoškolce
Cenovnik dopuna personalizovanih eKG kartica
Kategorija
Oznaka
Period važenja kartice
Period
Cena
Građani Republike Srbije A1 3 godine Mesečna
Polumesečna
Godišnja
3 000 dinara
1 500 dinara
33 000 dinara
Strani državljani A2 3 godine Mesečna
Polumesečna
Godišnja
3 000 dinara
1 500 dinara
33 000 dinara
Učenici osnovnih škola
(koji ne ostvaruju pravo na besplatan
prevoz po odluci Skupštine grada)
P1 Do 8 godina Mesečna 1 500 dinara
Učenici srednjih škola
(koji ne ostvaruju pravo na besplatan
prevoz po odluci Skupštine grada)
P2 Do 4 godine Mesečna 1 500 dinara
Studenti P3 3 godine Mesečna 1 500 dinara
Penzioneri P4 3 godine Mesečna 1 500 dinara
Nezaposlena lica P5 3 godine Mesečna 1 500 dinara
Korisnici prava na socijalnu pomoć P6 3 godine Mesečna 900 dinara
Civilni invalidi rata B17 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Korisnici prava na porodičnu
invalidninu na osnovu palog borca
B18 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Učenici osnovnih škola koji ostvaruju
pravo na beplatan prevoz po odluci
Skupštine grada
B1 Do 8 godina Školska godina
od 1. septembra
do 30. avgusta
Besplatna
Učenici srednjih škola koji ostvaruju
pravo na beplatan prevoz po odluci
Skupštine grada
B2 Do 4 godine Školska godina
od 1. septembra
do 30. avgusta
Besplatna
Trudnice B3 3 godine 10 meseci Besplatna
Lica sa i preko 65 godina starosti B4 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Ratni vojni invalidi i mirnodopski
vojni invalidi
B5 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Gluva i nagluva lica B6 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Slepa i slabovida lica B7 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Lica obolela od cerebralne paralize,
dečije paralize i plegije
B8 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Lica obolela od mišićne ditrofije B9 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Lica obolela od multiple skleroze B10 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Dijalizirana, transplatirana lica i
hronični bubrežni bolesnici
B11 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Lica sa lakom, umerenom, teškom i
dubokom duševnom zaostalošću i
lica obolela od poremećaja razvoja
B12 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali
krv 75 i više puta
B13 3 godine Godišnja
(od 1. januara
do 31. decembra)
Besplatna
CENOVNIK NEPERSONALIZOVANIH VREMENSKIH KARTICA
Vrsta karte
Vreme trajanja
CENA
Dnevne nepersonalizovane papirne smart kartice jedan dan 215
tri dana 590
pet dana 750
Deblokada kartica
Vrsta usluge
Cena RSD
Deblokada nepravilno korišćene kartice 200
Deblokada zloupotrebljene kartice 1600

Objašnjenje pojmova

  • Pod pojmom nepravilno korišćena kartica podrazumeva se svaka personalizovana smart kartica koja je oduzeta od strane ovlašćenih lica JKP Šumadija Kragujevac, a koja nije validirana u vozilima JTP u Kragujevcu.

Deblokadu kartice plaća svaki korisnik:

– koji poseduje povlašćenu kategoriju sa besplatnom godišnjom kalendarskom kartom;

– personalizovane kartice, koji ima dopunu za tekući mesec, a nije izvršio validaciju karte u vozilu.

  • Pod pojmom zloupotrebe kartica podrazumeva se sledeća kartica koja je oduzeta korisniku u vozilu od strane ovlašćenih lica JKP Šumadija Kragujevac:

– personalizovana smart kartica koja glasi na drugo (tuđe) ime;

– personalizovana smart kartica koja nema dopunu za tekući mesec;

– nepersonalizovana karta, a koja nije validirana u vozilu.

Više o eKG karticama i uputstvima za korišćenje i dopunu možete pogledati na našoj eKG strani.

Potrebna dokumentacija:

Zaposleni

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

Učenici osnovnih i srednjih škola

– fotokopija zdravstvene knjižice/očitana elektronska zdravstvena knjižica (original na uvid) ili fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– potvrda o redovnom pohađanju škole

Studenti

– da nisu stariji od 26 godina

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– potvrda o redovnom pohađanju fakulteta ili fotokopija indeksa (prva strana i strana upisane godine-original na uvid)

Penzioneri

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– fotokopiju zadnjeg čeka od penzije (original na uvid) /fotokopija rešenja o priznatom pravu na penziju RFPIO (original na uvid) /penzionerska kartica

Nezaposleni

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– originalna potvrda koju izdaje NSZ Kragujevac da lice nije u radnom odnosu (status u potvrdi “nezaposleno lice” ne starija od 15 dana)

Korisnici prava na socijalnu pomoć

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o korišenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili original uverenja nadležnog organa Republike Srbije (ne starije od 15 dana)

Lica sa i preko 65 godina života

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– za izbegla lica koja imaju boravište na teritoriji grada Kragujevca: fotokopija izbegličke legitimacije-plave boje