Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac
+38134337954

Cenovnik gradskog prevoza

Pojedinačna vremenska karta
Pretplatne karte za zaposlene
Pretplatne karte za povlašćene kategorije
Pretplatne karte za đake i lica starija od 65 godina
Pretplatne karte za korisnike socijalne pomoći
Jednokratna karta koja važi do prvog izlaska iz autobusa Važi mesec dana uz odgovorajuću legitimaciju Važi mesec dana uz odgovorajuću legitimaciju Važi godinu dana uz odgovorajuću legitimaciju Važi mesec dana uz odgovorajuću legitimaciju
Pogodna za lica koja se ne voze često autobusom Mogućnost kupovine karte za pola meseca, važi od 15. u mesecu. Povlašćenim kategorijama pripadaju: studenti, penzioneri, nezaposleni Ovoj kategoriji pripadaju učenici osnovnih i srednjih škola kao i osobe koje imaju 65 ili više godina Ovoj kategoriji pripadaju korisnici socijalne pomoći
60 din 2400 din 1200 din 0 din 720 din
lica starija od 65 godina, plaćaju izradu legitimacije u iznosu od 600 din

Potrebna dokumentacija:

Zaposleni

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

Učenici osnovnih i srednjih škola

– fotokopija zdravstvene knjižice/očitana elektronska zdravstvena knjižica (original na uvid) ili fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– potvrda o redovnom pohađanju škole

Studenti

– da nisu stariji od 26 godina

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– potvrda o redovnom pohađanju fakulteta ili fotokopija indeksa (prva strana i strana upisane godine-original na uvid)

Penzioneri

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– fotokopiju zadnjeg čeka od penzije (original na uvid) /fotokopija rešenja o priznatom pravu na penziju RFPIO (original na uvid) /penzionerska kartica

Nezaposleni

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– originalna potvrda koju izdaje NSZ Kragujevac da lice nije u radnom odnosu (status u potvrdi „nezaposleno lice“ ne starija od 15 dana)

Korisnici prava na socijalnu pomoć

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o korišenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili original uverenja nadležnog organa Republike Srbije (ne starije od 15 dana)

Lica sa i preko 65 godina života

– fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

– za izbegla lica koja imaju boravište na teritoriji grada Kragujevca: fotokopija izbegličke legitimacije-plave boje