Ценовник градског превоза

Ценовник израде персонализованих еКГ картица
Врста картице
Цена издавања картице
Рок важења картице
Персонализована пластична еКГ картица 300 динара Три године
Персонализована пластична еКГ картица
за повлашћене категорије са годишњом
календарском електронском картом и
за труднице
600 динара Три године
Неперсонализована пластична еКГ картица 250 динара Три године
Неперсонализована папирна еКГ картица 40 динара До 90 дана
За ученике који похађају основне и
средње школе са пребивалиштем на
територији града Крагујевца, имају
прво издавање персонализоване картице
бесплатно, а свако наредно (у случају губитка
или оштећења картице) према ценама утврђеним
овим ценовником. Трошкове прве израде
персонализованих картица сноси надлежна
градска Управа града Крагујевца
Прва израда је бесплатна,
свакa нареднa је 300 динара
(у случају губитка или оштећења картице)
До 8 година за
основце,
односно до
4 године за
средњошколце
Ценовник допуна персонализованих еКГ картица
Категорија
Ознака
Период важења картице
Период
Цена
Грађани Републике Србије А1 3 године Месечна
Полумесечна
Годишња
2 800 динара
1 400 динара
30 800 динара
Страни држављани А2 3 године Месечна
Полумесечна
Годишња
2 800 динара
1 400 динара
30 800 динара
Ученици основних школа
(који не остварују право на бесплатан
превоз по одлуци Скупштине града)
P1 До 8 година Месечна 1 120 динара
Ученици средњих школа
(који не остварују право на бесплатан
превоз по одлуци Скупштине града)
P2 До 4 године Месечна 1 400 динара
Студенти P3 3 године Месечна 1 400 динара
Пензионери P4 3 године Месечна 1 400 динара
Незапослена лица P5 3 године Месечна 1 400 динара
Корисници права на социјалну помоћ
(учешће 30%)
P6 3 године Месечна 840 динара
Цивилни инвалиди рата (50%) P7 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
500 динара
Корисници права на породичну
инвалиднину на основу палог борца
(50%)
P8 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
 500 динара
Ученици основних школа који остварују
право на беплатан превоз по одлуци
Скупштине града
B1 До 8 година Школска година
од 1. септембра
до 30. августа
Бесплатна
Ученици средњих школа који остварују
право на беплатан превоз по одлуци
Скупштине града
B2 До 4 године Школска година
од 1. септембра
до 30. августа
Бесплатна
Труднице B3 3 године 10 месеци Бесплатна
Лица са и преко 65 година старости B4 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Ратни војни инвалиди и мирнодопски
војни инвалиди
B5 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Глува и наглува лица B6 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Слепа и слабовида лица B7 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од церебралне парализе,
дечије парализе и плегије
B8 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од мишићне дитрофије B9 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од мултипле склерозе B10 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Дијализирана, трансплатирана лица и
хронични бубрежни болесници
B11 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица са лаком, умереном, тешком и
дубоком душевном заосталошћу и
лица оболела од поремећаја развоја
B12 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Добровољни даваоци крви који су дали
крв 75 и више пута
B13 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Више о еКГ картицама и упутствима за коришћење и допуну можете погледати на нашој еКГ страни.

Потребна документација:

Запослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

Ученици основних и средњих школа

– фотокопија здравствене књижице/очитана електронска здравствена књижица (оригинал на увид) или фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању школе

Студенти

– да нису старији од 26 година

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању факултета или фотокопија индекса (прва страна и страна уписане године-оригинал на увид)

Пензионери

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– фотокопију задњег чека од пензије (оригинал на увид) /фотокопија решења о признатом праву на пензију РФПИО (оригинал на увид) /пензионерска картица

Незапослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оригинална потврда коју издаје НСЗ Крагујевац да лице није у радном односу (статус у потврди „незапослено лице“ не старија од 15 дана)

Корисници права на социјалну помоћ

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оверена фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о коришењу права на новчану социјалну помоћ или оригинал уверења надлежног органа Републике Србије (не старије од 15 дана)

Лица са и преко 65 година живота

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– за избегла лица која имају боравиште на територији града Крагујевца: фотокопија избегличке легитимације-плаве боје