Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац
+38134337954

Ценовник градског превоза

Појединачна временска карта
Претплатне карте за запослене
Претплатне карте за повлашћене категорије
Претплатне карте за ђаке и лица старија од 65 година
Претплатне карте за кориснике социјалне помоћи
Једнократна карта која важи до првог изласка из аутобуса Важи месец дана уз одговорајућу легитимацију Важи месец дана уз одговорајућу легитимацију Важи годину дана уз одговорајућу легитимацију Важи месец дана уз одговорајућу легитимацију
Погодна за лица која се не возе често аутобусом Могућност куповине карте за пола месеца, важи од 15. у месецу. Повлашћеним категоријама припадају: студенти, пензионери, незапослени Овој категорији припадају ученици основних и средњих школа као и особе које имају 65 или више година Овој категорији припадају корисници социјалне помоћи
60 дин 2400 дин 1200 дин 0 дин 720 дин
лица старија од 65 година, плаћају израду легитимације у износу од 600 дин

Потребна документација:

Запослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

Ученици основних и средњих школа

– фотокопија здравствене књижице/очитана електронска здравствена књижица (оригинал на увид) или фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању школе

Студенти

– да нису старији од 26 година

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању факултета или фотокопија индекса (прва страна и страна уписане године-оригинал на увид)

Пензионери

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– фотокопију задњег чека од пензије (оригинал на увид) /фотокопија решења о признатом праву на пензију РФПИО (оригинал на увид) /пензионерска картица

Незапослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оригинална потврда коју издаје НСЗ Крагујевац да лице није у радном односу (статус у потврди „незапослено лице“ не старија од 15 дана)

Корисници права на социјалну помоћ

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оверена фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о коришењу права на новчану социјалну помоћ или оригинал уверења надлежног органа Републике Србије (не старије од 15 дана)

Лица са и преко 65 година живота

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– за избегла лица која имају боравиште на територији града Крагујевца: фотокопија избегличке легитимације-плаве боје