Ценовник градског и приградског превоза

Ценовник израде персонализованих еКГ картица

 

Врста картице
Цена
Рок важења картице
Електронска карта за једну вожњу (Нерсонализована пластична смарт картица) 75 динара Једна вожња
Временска карта за више вожњи (Нерсонализована пластична смарт картица) 95 динара 120 минута
Папирна карта купљена код возача у возилу 160 динара Једна вожња
Персонализована пластична еКГ картица 300 динара Три године
Персонализована пластична еКГ картица
за повлашћене категорије са годишњом
календарском електронском картом и
за труднице
300 динара Три године
Неперсонализована пластична еКГ картица 250 динара Три године
Неперсонализована папирна еКГ картица 40 динара До 90 дана
За ученике који похађају основне и
средње школе са пребивалиштем на
територији града Крагујевца, имају
прво издавање персонализоване картице
бесплатно, а свако наредно (у случају губитка
или оштећења картице) према ценама утврђеним
овим ценовником. Трошкове прве израде
персонализованих картица сноси надлежна
градска Управа града Крагујевца
Прва израда је бесплатна,
свакa нареднa је 300 динара
(у случају губитка или оштећења картице)
До 8 година за
основце,
односно до
4 године за
средњошколце
Ценовник допуна персонализованих еКГ картица
Категорија
Ознака
Период важења картице
Период
Цена
Грађани Републике Србије А1 3 године Месечна
Полумесечна
Годишња
3 000 динара
1 500 динара
33 000 динара
Страни држављани А2 3 године Месечна
Полумесечна
Годишња
3 000 динара
1 500 динара
33 000 динара
Ученици основних школа
(који не остварују право на бесплатан
превоз по одлуци Скупштине града)
P1 До 8 година Месечна 1 500 динара
Ученици средњих школа
(који не остварују право на бесплатан
превоз по одлуци Скупштине града)
P2 До 4 године Месечна 1 500 динара
Студенти P3 3 године Месечна 1 500 динара
Пензионери P4 3 године Месечна 1 500 динара
Незапослена лица P5 3 године Месечна 1 500 динара
Корисници права на социјалну помоћ P6 3 године Месечна 900 динара
Цивилни инвалиди рата B17 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Корисници права на породичну
инвалиднину на основу палог борца
B18 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Ученици основних школа који остварују
право на беплатан превоз по одлуци
Скупштине града
B1 До 8 година Школска година
од 1. септембра
до 30. августа
Бесплатна
Ученици средњих школа који остварују
право на беплатан превоз по одлуци
Скупштине града
B2 До 4 године Школска година
од 1. септембра
до 30. августа
Бесплатна
Труднице B3 3 године 10 месеци Бесплатна
Лица са и преко 65 година старости B4 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Ратни војни инвалиди и мирнодопски
војни инвалиди
B5 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Глува и наглува лица B6 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Слепа и слабовида лица B7 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од церебралне парализе,
дечије парализе и плегије
B8 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од мишићне дитрофије B9 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица оболела од мултипле склерозе B10 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Дијализирана, трансплатирана лица и
хронични бубрежни болесници
B11 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Лица са лаком, умереном, тешком и
дубоком душевном заосталошћу и
лица оболела од поремећаја развоја
B12 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
Добровољни даваоци крви који су дали
крв 75 и више пута
B13 3 године Годишња
(од 1. јануара
до 31. децембра)
Бесплатна
ЦЕНОВНИК НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ ВРЕМЕНСКИХ КАРТИЦА
Врста карте
Време трајања
ЦЕНА
Дневне неперсонализоване папирне смарт картице један дан 215
три дана 590
пет дана 750
Деблокада картица
Врста услуге
Цена РСД
Деблокада неправилно коришћене картице 200
Деблокада злоупотребљене картице 1600

Објашњење појмова

  • Под појмом неправилно коришћена картица подразумева се свака персонализована смарт картица која је одузета од стране овлашћених лица ЈКП Шумадија Крагујевац, а која није валидирана у возилима ЈТП у Крагујевцу.

Деблокаду картице плаћа сваки корисник:

– који поседује повлашћену категорију са бесплатном годишњом календарском картом;

– персонализоване картице, који има допуну за текући месец, а није извршио валидацију карте у возилу.

  • Под појмом злоупотребе картица подразумева се следећа картица која је одузета кориснику у возилу од стране овлашћених лица ЈКП Шумадија Крагујевац:

– персонализована смарт картица која гласи на друго (туђе) име;

– персонализована смарт картица која нема допуну за текући месец;

– неперсонализована карта, а која није валидирана у возилу.

Више о еКГ картицама и упутствима за коришћење и допуну можете погледати на нашој еКГ страни.

Потребна документација:

Запослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

Ученици основних и средњих школа

– фотокопија здравствене књижице/очитана електронска здравствена књижица (оригинал на увид) или фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању школе

Студенти

– да нису старији од 26 година

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– потврда о редовном похађању факултета или фотокопија индекса (прва страна и страна уписане године-оригинал на увид)

Пензионери

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– фотокопију задњег чека од пензије (оригинал на увид) /фотокопија решења о признатом праву на пензију РФПИО (оригинал на увид) /пензионерска картица

Незапослени

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оригинална потврда коју издаје НСЗ Крагујевац да лице није у радном односу (статус у потврди “незапослено лице” не старија од 15 дана)

Корисници права на социјалну помоћ

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– оверена фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о коришењу права на новчану социјалну помоћ или оригинал уверења надлежног органа Републике Србије (не старије од 15 дана)

Лица са и преко 65 година живота

– фотокопија личне карте/очитана електронска лична карта (оригинал на увид)

– за избегла лица која имају боравиште на територији града Крагујевца: фотокопија избегличке легитимације-плаве боје