Dopuna personalizovane eKG kartice

Šta je alijas broj personalizovane eKG kartice za prevoz?
  • Broj kartice je jedanaestocifreni broj odštampan na poleđini Vaše eKG kartice.
  • Prvih deset cifara su broj (alias) kartice, poslednja cifra je kontrolni broj kartice.
  • Potrebno je da unesete sve cifre sa kontrolnim brojem.
  • Broj kartice sa primera bio bi 01500000006

NAPOMENA: Pri izvršenoj uplati, potrebno je da prođe 2-3 sata, kako bi dopuna na Vašoj personalizovanoj eKG kartici bila aktivna.