Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац
+38134337954

Линија 601

Ћифтина ћуприја - Букуровац

Смер А

 • 6:15 Ћифтина ћуприја – Букуровац
 • 12:30 Ћифтина ћуприја – Букуровац
 • 15:30 Ћифтина ћуприја – Букуровац
 • 20:20 Ћифтина ћуприја – Букуровац

Смер Б

 • 5:10 Букуровац – Ћифтина ћуприја
 • 6:45 Букуровац – Ћифтина ћуприја
 • 13:00 Букуровац – Ћифтина ћуприја
 • 16:00 Букуровац – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 6:30 Ћифтина ћуприја – Букуровац
 • 15:15 Ћифтина ћуприја – Букуровац

Смер Б

 • 7:00 Букуровац – Ћифтина ћуприја
 • 15:45 Букуровац – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 7:00 Ћифтина ћуприја – Букуровац
 • 15:15 Ћифтина ћуприја – Букуровац

Смер Б

 • 7:30 Букуровац – Ћифтина ћуприја
 • 15:45 Букуровац – Ћифтина ћуприја